0348-554266 info@demarlopik.nl

BOOGBORINGEN

Kade en dijken / Waterschapsgebieden (kwel)

Decennia lang zijn er kabels en leidingen aangelegd in dijklichamen. Door de tijd heen zullen deze nutsleidingen aan vervanging toe zijn of moeten worden verzwaard.

Leidingbeheerders en waterschappen staan dikwijls voor het dilemma hoe deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Waterschappen hebben beleidsregels opgesteld en deze regels verschillen per waterschap. Sommige leidingbeheerders hebben in één district ook vaak met meerdere waterschappen te maken.

Daarnaast verandert de stand van de techniek, ook die van de uitvoeringmethodieken, voortdurend. In veel gevallen zijn sinds het opstellen van de beleidsregels nieuwe uitvoeringstechnieken technisch gezien toepasbaar geworden in gebieden van waterschappen.

Situatie
 • Distributieleiding aan één zijde en woning aan de andere zijde van het boezemwater.
 • Een HDD is niet mogelijk en een boogzinker is niet wenselijk.
Nadelen gegraven zinker
 • Bewerkelijk
 • Kan moeilijk op diepte worden gelegd
 • De sleuf is in den natte moeilijk aan te vullen en te verdichten
 • Kostbaar
Voordelen boogboring
  • Qua uitvoering gelijkwaardig aan een HDD
  • Kan goed op diepte worden gelegd
  • Geen sleuf die behoeft te worden aangevuld
  • Oeverbescherming blijft gehandhaafd (damwand / beschoeiing
  • Eenvoudig

De voordelen van het boogboren zijn dat de werkdruk tijdens de uitvoering vijf tot tien keer lager is en de volumestroom ongeveer 50% lager dan bij HDD.
Bij boogboringen is er geen kans dat torsie en materiaalspanningen de boorstang tijdens het ruimen en intrekken van de mantelbuis of leiding omhoog of zijdelings kunnen doen verplaatsen.

Boorgatmeting

Boorgat metingen kunnen worden toegepast, als enige verstoring van de grond/waterspanning een nadelige invloed kan geven aan het te kruisen obstakel, bijvoorbeeld( veen)dijk, wegen, verschil van polder/water niveau.
Tijdens het boor proces wordt er zeer nauwkeurig in de bodem (boorgat) gemeten, door deze unieke meetmethode is de kans op een z.g. “blow-out” nagenoeg uitgesloten.
Daardoor wordt een uiterst veilig en gecontroleerd boorproces gewaarborgd.

Kwelwater / Spanningswater

indien er aanleiding of dat er een kans op kwelwater kan het toepassen van aangepaste boorvloeistof .Deze boorvloeistof zorgt ervoor dat de kans op kwel tot een minimum wordt beperkt

Boorgatafdichting

De boring mag niet leiden tot het risico op kwel of pipping. Daarom is een van de belangrijke aspecten het afdichten van het boorgat. Naar gelang de specifieke eis van het betreffende waterschap.
Demar Lopik beschikt over techniek en know how van deze technieken.

Boorplan & engeneering

Om zoveel mogelijk risico’s te beperken is of kan het wenselijk zijn om van de geplande boring een rapportage met boorplan en berekeningen op te stellen.

Kwelschermen en kleikisten en buisafdichtingen

Demar lopik levert alle type kwelschermen, het aanbrengen behoort tot de mogelijkheid.
Ook verzorgen wij het leveren en aanbrengen van kleikisten met het eventueel een kiwa keurmerk.
Na het aanbrengen / doorvoeren van de kabel of leiding dienen de uiteinde te worden afgedicht, deze diensten en producten kunnen wij verzorgen.