0348-554266 info@demarlopik.nl

BOOGZINKERS

Boogzinkers

Demar Heiwerken B.V. verzorgt sleufloze technieken en maakt met name boogzinkers voor gemeenten, aannemers in de grond-, weg- en waterbouwsector en leidingbeheerders van ondergrondse infrastructuren.

De Nederlandse bodem wordt al decennia lang beroerd voor de aanleg van wegen, riolen, waterpartijen en complexe ondergrondse infrastructuren. Hierdoor komt er steeds minder ruimte voor een onbelemmerde aanleg van nieuwe of vervangende kabels en leidingen. Ook stellen de kabel- en leidingbeheerders, wegbeheerders alsmede provincie en waterschappen hogere eisen aan het kruisen van een obstakel, bijvoorbeeld een leiding of sloten en wegen. De nieuwe boor- en perstechnieken bieden niet altijd de gewenste oplossing en kunnen veel schade veroorzaken aan de hiervoor genoemde obstakels.

Al decennium lang is de boogzinkermethode een betrouwbare techniek, en biedt daarentegen wél een goede oplossing. De voordelen van deze boogzinkermethode zijn een onbelemmerde doorgang van verkeer, snelle realisatie, ongehavende bermen, beschoeiingen en kademuren. Doordat de boogzinker op geringe afstand de gewenste diepte bereikt en er nauwelijks in- en uittrederuimte nodig is, alsmede de minimale krachten die worden gebruikt, is de kans op het beschadigen van ondergrondse kabels en leidingen zeer gering.

Medio juni 2013 verzorgen wij ook boogboringen, meer informatie van deze hoogwaardige techniek vindt u elders op onze site.

Wat is een boogzinker?

Met een hydraulisch aangedreven machine worden voorgebogen lansen met een lengte van 3 meter en een dikte van 45 mm de bodem ingedrukt, geholpen door een waterstraal aan de kop van de lans met een druk van circa 3 tot 7 bar. De afwijking in het horizontale vlak tussen in- en uittredepunt bedraagt circa 1 meter.

Wanneer de lans het uittredepunt bereikt, wordt de HPE-buis aan de lans bevestigd en wordt de lans teruggetrokken totdat de HPE-buis het intredepunt bereikt heeft en de zinker gerealiseerd is.

Wanneer zich het feit voordoet dat er grotere diameters gespoten moeten worden als de diameter van de lans, dan wordt er gebruik gemaakt van ruimers. Deze ruimers zijn steeds iets kleiner dan de door te trekken HPE-buis, zodat de grond om de in te trekken buis enigszins wordt verdicht. Hierdoor wordt een hechte aansluiting van het buismateriaal en de omliggende grond bewerkstelligd.

De machine staat op rubber-tracks, met een totale breedte van 1 meter. Hierdoor is de machine makkelijk verplaatsbaar, ook op plaatsen waar moeilijk bij te komen is.

Waar zijn boogzinkers mogelijk?

Boogzinkers zijn in principe alleen mogelijk in gebieden die bestaan uit klei en veen, Demar Lopik verzorgt boogzinkers door heel Nederland. Door wetgeving en verzoeken van opdrachtgevers heeft Demar Lopik een eigen ontwikkelde methodiek om een boogzinker in zandgrond uit te kunnen voeren, hieraan zitten wel beperkingen, indien u daarover meer informatie wilt hebben neem dan contact met ons op.

Naast de mogelijkheid met betrekking tot de uitvoering, kan het mogelijk zijn dat de locatie van de boogzinker in een milieubeschermingsgebieden voor grondwater ligt.

Of dat een Hoogheemraadschap, waterschap, provincie, gemeente aanvullende eisen stelt aan de uitvoeringsmethodiek, hiervoor kunnen wij u een mogelijke oplossing bieden.

Voor meer informatie bekijk de pagina boogboringen

Boogzinker engineering

Demar Lopik levert zijn projectafhandeling altijd op met een theoretisch dwarsprofiel.
Deze uiterst nauwkeurige benadering van de diepteligging is te danken aan de voorgevormde stalen boorbuis
en wordt met vaste regelmaat gekalibreerd.

Ook verzorgen wij boogzinker sterkteberekeningen, en boogzinkerplan (boorplan) voor vergunningsaanvragen.
Opdrachtgevers en vergunningverlenersvragen vaker om zekerheden en verlangen deze gegevens, op dit verzoek hebben wij onze reken, teken programmatuur op aangepast.

Berekeningen boogzinkers

Aanvragen en verwerken Klic-melding;
Schouwen van de werklocatie;
Verzorgen en onderzoek van sonderingen boringen, bodemopbouw.
Vooroverleg voeren met betrokken instanties;
Realiseren werktekening;
Werkplan met werkomschrijving en onderbouwing.

Stappenplan boogzinker

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in sleufloze technieken is het van groot belang dat de werkvoorbereiding goed zijn werkzaamheden uitvoert.
Een goede voorbereiding is vaak het halve werk, en voorkomt schade en faalkosten bij de uitvoering.
Onderstaande opsomming is een greep uit documenten, en vormt de basis van kwalitatieve diensten.

  • Werktekening met maatvoering en leiding specificatie.
  • Wat voor buis moet er worden aangelegd? (diameter en sdr getal en kleur ) en wie levert de buis?
  • Moet de buis een keurmerk hebben? (kiwa)
  • Is er openwater in de buurt? of moeten wij de waterwagen meenemen?
  • Zijn er gegevens van de bodemgesteldheid (klei, veen, zand)
  • Een duidelijke en volledige klicmelding  (www.mijnklic.nl)
  • Indien van toepassing vergunningen tekeningen en berekeningen.
  • Indien van toepassing klant en bewoners of opdrachtgever informeren.
  • Juiste wegafzetting volgens CROW