0348-554266 info@demarlopik.nl

ALGEMENE- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMEEN

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden en de laatste versie van de Algemene voorwaarden voor de aanneming van funderingswerken uitgegeven door de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken te Nieuwegein en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

Ingeval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en die van de N.V.A.F. zullen de onderhavige te allen tijde prevaleren.

2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. Onder “werkzaamheden” worden in deze voorwaarden verstaan: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of welke uit de opdracht voortvloeien, dan wel daarmee samenhangen, dit alles in de ruimste zin des woord

4. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden ten alle tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

5. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.

AANBIEDINGEN

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden.

Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzake gegeven worden.

3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een opdracht. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

4. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van onze diensten, zijn wij gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten welke specifiek voor de wederpartij werden gemaakt in rekening te brengen.

OVEREENKOMST

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

2. Wanneer wij tevoren aan de wederpartij een aanbieding hebben gedaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de wederpartij.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.

5. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

6. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk of wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de opdrachtgever, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.

7. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht.

8. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van de wederpartij, welke niet binnen de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden vallen, worden deze werkzaamheden geacht in incidentele opdracht van de wederpartij te zijn verricht, indien uit de aantekeningen in onze administratie daar het vermoeden toe kan worden ontleend.

VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

1. De wederpartij neemt op zich ervoor te zorgen dat wij tijdig en kosteloos kunnen beschikken:

A. over de vergunningen, ontheffingen of andersoortige beschikkingen, die voor de opzet van het werk volgens het bestek vereist zijn;

B. over het gebouw, terrein of het water, waaraan, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.

2. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat uit te voeren werkzaamheden en afleveringen die niet tot ons werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van onze werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt, bij gebreke waarvan vertragingskosten worden berekend.

ANNULERING

Indien de wederpartij een tot stand gekomen overeenkomst wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

HONORARIUM

1. De wederpartij is gehouden desgevraagd een naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld voorschot aan ons te betalen, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat het voorschot is voldaan.

2. Ons honorarium wordt berekend op basis van de door ons ten behoeve van de wederpartij verrichte werkzaamheden, waarbij de opdracht dient te worden gekwalificeerd als een inspanningsverbintenis.

2

3. Het honorarium kan worden vermeerderd met declaraties en voorschotten van ingeschakelde derden, en wordt bij de beëindiging van de werkzaamheden aan de wederpartij in rekening gebracht.

OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan:

elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor alle directe schade van de wederpartij, welke op enigerlei wijze verband houdt met het niet nakomen van onze verplichtingen uit de opdracht, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor wij ons terzake hebben verzekerd.

2. Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de (niet behoorlijke) uitvoering van onze werkzaamheden, zijn wij niet aansprakelijk, voorzover die aansprakelijkheid niet dwingend in de Wet geregeld is.

3. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken welke op enigerlei wijze met de uitvoering van de opdracht samenhangen.

RECLAMES

1 . Een eventuele reclame wordt door ons slechts in behandeling genomen indien deze ons schriftelijk binnen 14 dagen na voltooiing van de opgedragen werkzaamheden heeft bereikt, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum.

3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht de werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door ons niet meer in behandeling genomen.

4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

5. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

OPSCHORTINGSRECHT

Wij zijn bevoegd de verdere nakoming van onze verplichtingen op te schorten, tot het moment waarop de wederpartij volledig aan haar (opeisbare) verplichting heeft voldaan.

BETALING

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening te geschieden, of door storting of overmaking op een door ons aangewezen bank en of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank en of giroafschriften aangegeven valutadag is bepalen

2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3. Ingeval de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,

b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,

c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandigheid het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, dan wel enig bedrag verschuldigd

door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, tenzij de handelsrente hoger is.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan.

3. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag waarbij wij een minimumbedrag ad € 150,00 hanteren.

TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.